The wildlife population of the Rybalsky quarry was formed (and continues to be formed) spontaneously due to settling of the territory of the quarry by the wildlife inhabitating adjacent territories (floodplain forest, agricultural lands) and its subsequent adaptation. Directly and indirectly, this process has been influenced by the biological features of living organisms, weather conditions, the formation of the site as an ecosystem , etc.

The main goal of the project is to carry out a complex of zoological studies aimed at inventorising and assessing the current state of the mammal, reptile and amphibian fauna as well as certain groups of insects (butterflies, coleoptera-,beetles , hemiptera –true bugs), quantitative indices of their density and the nature of their distribution, depending on environmental factors.

For comparative purposes, the study will cover habitats adjacent to the quarry: floodplain forest, agricultural lands, tree shelterbelts between fields. Particular attention will be paid to the study of the avifauna, the inventorisation of which was carried out in 2016 (the project "Enhancing the Avian Diversity of the Rybalsky Quarry ").

The field research data will be carefully analyzed in faunistic, zoogeographic, ecological terms. This will be presented in the form of an electronic catalogue "The Animal World of the Rybalsky Quarry", accessible to the general public.

 

AMPHIBIANS AND REPTILES OF RYBALSKY QUARRY

The activity of the quarries leads to the destruction of the habitat of most species of amphibians and reptiles as a result of the removal of the soil layer, the appearance of waste heaps and dumps, building and pollution.

اقرأ المزيد
25سبتمبر

Земноводні і плазуни Рибальського кар’єру

Діяльність кар'єрів призводить до знищення місць мешкання більшості видів земноводних і рептилій внаслідок зняття шару ґрунту, появи відвалів, забудови і забруднення.

اقرأ المزيد
24سبتمبر

WHAT KIND OF MAMMALS LIVE IN THE RYBALSKY QUARRY

Low number of species of mammals is typical for the quarries located in different natural zones.

اقرأ المزيد
23سبتمبر

ЯКІ ЗВІРІ МЕШКАЮТЬ У РИБАЛЬСЬКОМУ КАР’ЄРІ

Збідненість населення ссавців характерна для кар’єрів, розташованих в різних природних зонах.

اقرأ المزيد
23سبتمبر
14سبتمبر
14سبتمبر

RIBAL’SKY QUARRY GIVES NEW DISCOVERY

Nature in the Rybal’sky quarry is varied and multidimensional.

اقرأ المزيد
28أغسطس

РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР ДАРУЄ НОВІ ВІДКРИТТЯ

Природа Рибальського кар’єру різноманітна і багатогранна.

اقرأ المزيد
28أغسطس

STUDYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE WATER FROM THE SPRINGS AT THE RIBALSKY QUARRY

The availability of water is an important factor in the functioning of all living components of ecosystems.

اقرأ المزيد
07أغسطس

ВИВЧАЄМО ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВОДИ ДЖЕРЕЛА РИБАЛЬСЬКОГО КАР’ЄРУ

Забезпеченість водою – важливий фактор функціонування усіх живих компонентів екосистем.

اقرأ المزيد
07أغسطس

PHOTO-TRAPS IN OPERATION

The team of the project continues to develop photo-traps for studying the wildlife of the Quarry.

اقرأ المزيد
06أغسطس

ФОТОПАСТКИ В РОБОТІ

Команда проекту продовжує освоювати фотопастки для вивчення тваринного світу кар’єру.

اقرأ المزيد
06أغسطس

WHAT THE RYBALSKY QUARRY WAS LIKE A HUNDRED YEARS AGO

“Microflora of the Rybalsky Quarry!” is the title of an article in “Notes of the Dnipropetrovsk Institute of National Education” published in 1928.

اقرأ المزيد
20يوليو

ЯКИМ БУВ РИБАЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР СТО РОКІВ ТОМУ

«Микрофлора Рыбальського карьера!» - таку назву має стаття в збірнику «Записки Дніпропетровського інституту народної освіти», виданому у 1928 році.

اقرأ المزيد
16يوليو

PRESENTATION OF THE PROJECT IN THE ECOLOGICAL AND REGIONAL HISTORY CAMP “BORYVITER-2018”

On 27-28 of June, Petro Chegorka, the head of the project, visited the village Kotivka, Mahdalynivka Raion .

اقرأ المزيد
04يوليو

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ В ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧОМУ ТАБОРІ «БОРИВІТЕР-2018»

27-28 червня керівник проекту Петро Чегорка перебував в селищі Котівка Магдалинівського району.

اقرأ المزيد
04يوليو

USING PHOTO-TRAPS - INNOVATIVE WAY OF STUDYING ANIMAL LIFE

The use of 2 photo traps for the study of the animal life of the quarry began in June this year, the first time such a study has been conducted in the territory of Dnipropetrovsk region.

اقرأ المزيد
23يونيو

ВИКОРИСТАННЯ ФОТОПАСТОК – ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИВЧЕННЯ ЖИТТЯ ТВАРИН

Використання 2 фотопасток для вивчення тваринного світу кар’єру започатковано у червні вперше на території Дніпропетровської області.

اقرأ المزيد
23يونيو

PALEONTOLOGICAL TREASURES OF THE RIBALSKY QUARRY

In the beginning of June, in the Rybalsky quarry, an amateur paleontological expedition headed by Victor Demianov worked for three days.

اقرأ المزيد
23يونيو

ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ СКАРБИ РИБАЛЬСЬКОГО КАР’ЄРУ

На початку червня в Рибальському кар’єрі протягом трьох днів працювала аматорська палеонтологічна експедиція під керівництвом Віктора Дем’янова.

اقرأ المزيد
20يونيو

WATERING-PLACE FOR ANIMALS IS MADE

According to the weather forecasts, the summer promises to be hot.

اقرأ المزيد
20يونيو

ЗРОБЛЕНО ВОДОПІЙ ДЛЯ ТВАРИН

За прогнозами синоптиків літо обіцяє бути спекотним. Хоча в кар’єрі існує два природних джерела води, вони не задовольняють потреби тварин у волозі в таких умовах. Наша команда на одному з джерел створила штучний водопій, який одразу ж вподобали птахи. Найближчим часом на водопої буде налагоджено моніторинг з використанням фотопасток.

اقرأ المزيد
20يونيو

BUTTERFLIES IN THE RIBALS`KY QUARRY

The butterflies are probably the most noticeable representatives of the insects.

اقرأ المزيد
18يونيو

ДЕННІ МЕТЕЛИКИ РИБАЛЬСЬКОГО КАР’ЄРУ

Денні метелики напевне є найпомітніші створіння зі світу комах.

اقرأ المزيد
18يونيو

INTERIM CONCLUSIONS OF THE STUDY ON THE FAUNA OF THE HETEROPTERANS IN THE QUARRY

During the entomological studies in the Rybals`ky Quarry, we found 21 species of heteropterans, the representatives of 9 families:

اقرأ المزيد
12يونيو

ПРОМІЖНІ ВИСНОВКИ ВИВЧЕННЯ ФАУНИ КЛОПІВ КАР’ЄРУ

Під час ентомологічних досліджень у Рибальському кар’єрі виявлено 21 вид клопів.

اقرأ المزيد
12يونيو

CHECKING THE POPULATION OF THE ARTIFICIAL NESTS

Early June is the middle of the birds` nesting period, therefore the artificial nests installed in 2016 had to be checked

اقرأ المزيد
12يونيو

ПЕРЕВІРЯЄМО ЗАСЕЛЕНІСТЬ ШТУЧНИХ ГНІЗДІВЕЛЬ

На початку червня гніздовий період у птахів в самому розпалі і тому саме зараз варто перевірити заселеність штучних гніздівель, встановлених у 2016 році.

اقرأ المزيد
11يونيو

SURVEY AT THE “HEART OF THE QUARRY”

On May 20, we managed to visit the very “heart” of the Rybals`ky Quarry – the excavation zone, where the granite is extracted.

اقرأ المزيد
11يونيو

ДОСЛІДЖУЄМО «СЕРЦЕ КАР'ЄРУ»

20 травня нам вдалося відвідати саме "серце" Рибальського кар'єру – зону його розробки, де ведеться видобуток граніту.

اقرأ المزيد
05يونيو

STUDYING THE INSECT WORLD

On May 19, we conducted a survey of the Quarry`s above-ground entomofauna.

اقرأ المزيد
05يونيو

ВИВЧАЄМО СВІТ КОМАХ

19 травня на кар’єрі проводилися дослідження наземної ентомофауни.

اقرأ المزيد
05يونيو

MEETINGS WITH YOUNG PEOPLE IN MAY

Spreading information on the project ar meetings with young people

اقرأ المزيد
03يونيو

ТРАВНЕВІ ЗУСТРІЧІ З МОЛОДДЮ

Інформацію про проект поширюємо на зустрічах з молоддю

اقرأ المزيد
03يونيو

PRESENTATION OF THE PROJECT ON THE COMPETITION OF YOUNG NATURALISTS

On May 10, Petro Chegorka, the head of the project, participated in the regional competitions of young naturalists as the head of the zoology section jury.

اقرأ المزيد
15مايو

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЕКТУ НА ЗМАГАННЯХ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

10 травня керівник проекту Петро Чегорка в якості голови журі секції зоології прийняв участь в обласних змаганнях юних натуралістів.

اقرأ المزيد
15مايو

BIRD RINGING - THE METHOD OF THEIR STUDYING BIRDS

The ringing has been used for studying birds since the middle of the XIX century. It aims at studying the peculiarities of their biology (life expectancy, periods and localizations of migrations, etc.).

اقرأ المزيد
13مايو

КІЛЬЦЮВАННЯ ПТАХІВ – МЕТОД ЇХ ВИВЧЕННЯ

Кільцювання використовується для вивчення птахів з середини ХІХ століття. Його мета – вивчення особливостей біології (тривалість життя, терміни і локалізація міграцій тощо).

اقرأ المزيد
13مايو

THE FEATHERED SYMBOL OF 2018 ON THE RIBALSKY QUARRY

Common wood pigeon is the bird symbol of 2018 in Ukraine. It is similar to rock dove but is larger in size.

اقرأ المزيد
10مايو

ПЕРНАТИЙ СИМВОЛ 2018 РОКУ НА РИБАЛЬСЬКОМУ КАР’ЄРІ

Птахом символом 2018 року в Україні став припутень. Він має схожість з сизим голубом, але більший за розміром

اقرأ المزيد
10مايو

THE RESULTS OF THE LATEST VISIT OF THE TEAM OF ZOOLOGISTS

On April 28 ornithologist Volodymyr Syzhko, theriologist Petro Chegorka and entomologist Volodymyr Kolesnik worked in the quarry.

اقرأ المزيد
08مايو

ПІДСУМКИ ЧЕРГОВОГО ВІЗИТУ КОМАНДИ ЗООЛОГІВ

28 квітня на кар’єрі працювали орнітолог Володимир Сижко, теріолог Петро Чегорка і ентомолог Володимир Колесник.

اقرأ المزيد
08مايو

ANIMAL POPULATION OF THE QUARRY IN FOCUS OF ATTENTION

On April 14, the team of the Dnipro zoologists made another trip to the Rybalsky quarry. This was our sixth visit since the start of the project.

اقرأ المزيد
24أبريل

ТВАРИННЕ НАСЕЛЕННЯ КАР’ЄРУ У ФОКУСІ УВАГИ

Команда дніпровських зоологів в черговий раз відвідала Рибальський кар’єр 14 квітня. Це був наш шостий візит з початку виконання проекту.

اقرأ المزيد
23أبريل

MONITORING OF THE WINTER FAUNA IN THE RYBALS`KY QUARRY

Being so multidimensional, wildlife sleeps neither in day, nor in night; neither in summer, nor in winter

اقرأ المزيد
09فبراير