The aim of our project is to study the relationships between geological aspects (humidity, texture, penetrability) and biodiversity of selected Arthropods groups (spiders, planthoppers and leafhoppers) in the sandpit near Planá nad Lužnicí (South Bohemian Region), the Czech Republic.

On the locality, we will mark several areas that will differ in the soil type and stage of succession. In each area we will measure humidity, texture and penetrability of the soil. We will carry out a faunistic survey focused on spiders, planthoppers and leafhoppers. We expect that we will find invertebrate species which could subsequently be used as bioindicators of corresponding habitats. The soil parameters can also influence invertebrate assemblages in interaction with the plants growing in the locality. Thus, we will examine the diversity and cover-abundances of vascular plants as well. We will subsequently analyse the data obtained and find out what relationships there are between geodiversity and biodiversity. Our main focus will be the relationships between the soil parameters, stages of succession and the presence of psammophilous species. Our results could be used to predict which ecosystems are likely to be spontaneously established on different soil types. Another outcome of the study will be a faunistic and floristic research that hasn’t been conducted on the locality so far (to our knowledge). We will also create a brochure focused on the sandpit´s geological phenomena.

About collected material

Few words about invertebrates collected during our research

اقرأ المزيد
12أكتوبر

O nasbíraném materiálu

Několik málo slov o osudu materiálu bezobratlých nasbíraných během našeho výzkumu.

اقرأ المزيد
12أكتوبر

Total count of species found/Celkové počty nalezených druhů

Almost 450 species in one sandpit Téměř 450 druhů v jedné pískovně

اقرأ المزيد
09أكتوبر
26سبتمبر

Poslední návštěva

Náš poslední sběr dat v pískovně

اقرأ المزيد
19أغسطس

Last visit

The last data collecting visit in the pit

اقرأ المزيد
19أغسطس

An interesting finding of rare tiger beetle

In the Planá quarry, we found very rare and interesting tiger beetle, Cylindera arenaria.

اقرأ المزيد
23يوليو

Zajímavý nález vzácného svižníka

Na pískovně jsme před měsícem našli svižníka písčinného, velmi vzácného a zajímavého svižníka.

اقرأ المزيد
23يوليو

International jury - Mezinárodní porotce

Shane Sparg´s visit in the pit. - Návštěva Shana Sparga v pískovně.

اقرأ المزيد
17يوليو

Červnová návštěva

Několik nových druhů zvířat a rostlin nalezených v pískovně. Některé z nich z Červeného seznamu ČR.

اقرأ المزيد
26يونيو

June visit

Some new protected animals and plants observed in the pit.

اقرأ المزيد
26يونيو

Endangered species of spiders in the Planá quarry

A few words about endangered species of spiders in the Planá quarry Oxyopes ramosus (photo by Vojtěch Brož)

اقرأ المزيد
04يونيو

Ohrožené druhy na pískovně v Plané

Pár slov o ohrožených druzích pavouků na pískovně v Plané Paslíďák keřový (foto Vojtěch Brož)

اقرأ المزيد
04يونيو

Nový druh játrovky z Červeného seznamu v pískovně Planá

Nový druh játrovky z Červeného seznamu, Ricciocarpos natans, nalezený v pískovně v Plané.

اقرأ المزيد
31مايو

New Red List liverwort species in the Planá sandpit

New species of Red List liverwort, Ricciocarpos natans, was found in the Planá sandpit.

اقرأ المزيد
31مايو

Vandalové na výzkumných lokalitách

Vandalové nám bohužel zničili dvě padací pasti, takže jsme přišli o celoměsíční data z lokality.

اقرأ المزيد
23مايو

Vandals on our research localities

Unfortunately someone destroyed two our traps, sothat we lost whole-month data.

اقرأ المزيد
23مايو

Ptáci pískovny v Plané

Pár slov o ptácích v pískovně v Plané

اقرأ المزيد
14مايو

Birds of Planá quarry

Few notes on birds of Planá quarry observed by us.

اقرأ المزيد
14مايو

Nové druhy obojživeníků a plazů

Počet nalezených druhů obojživelníků a plazů v pískovně Planá se od naší poslední návštěvy rozrostl. Skokan zelený a čolek obecný byly doposud jedinými nalezenými druhy obojživelníků.

اقرأ المزيد
23أبريل

New amphibians and reptiles

The number of amphibian and reptile species recorded in the sandpit Planá incereased since our last visit. P. esculentus and L. vulgaris were the only amphibian species found in early spring there.

اقرأ المزيد
23أبريل

Návštěva porotce a geologické fenomény

Pátek a sobotu 13. a 14.4 jsme spolu se Šimonem strávili v pískovně. V pátek nás navštívil člen národní poroty a v sobotu jsme se plně věnovali sběru dat.

اقرأ المزيد
17أبريل

Jury visit and interesting geophenomens

On Friday 13.4 and Saturday 14.4 Šimon and I made two-day visit in the sandpit. The member of national jury visited us in the sandpit.

اقرأ المزيد
17أبريل

První obojživelníci

Během další návštěvy určené primárně ke kontrole pastí jsem chytil první obojživelníky, vodní hmyz a měkkýše.

اقرأ المزيد
12أبريل

First aphibians

First cought amphibians, water insect and mollusc in the sandpit.

اقرأ المزيد
12أبريل

Bezobratlí z naší první návštěvy

Pár slov o nálezech z naší první návštěvy pískovny

اقرأ المزيد
03أبريل

Invertebrates from our first spring visit

Little talk about arthropods we found during our first visit

اقرأ المزيد
03أبريل

Research localities

Our first together visit of the quarry. What did we manage to do? What type of localities were we looking for? See more in this blog.

اقرأ المزيد
25مارس

Výzkumné lokality

První společná návštěva lomu. Co všechno jsme stihli? Jaké lokality jsme vybrali? Více v tomto blogu.

اقرأ المزيد
25مارس

Živolovné vrše

Odchyt do vrší je poměrně nová a velice efektivní metoda odchytu obojživelníků a vodních bezobratlých. V tomto blogu bychom vás rádi blíže seznámili s touto metodou.

اقرأ المزيد
21مارس

Pomůcky ke sběru a uchování hmyzu

Několik slov ke sběru a uchovávání entomologického materiálu.

اقرأ المزيد
18مارس

Konzultace na Jihočeské universitě

Spolupráce s Vojtou Kolářem z Jihočeské university pokračuje.

اقرأ المزيد
18مارس

Penetrabilita

Jak může geofyzikální veličina jako je penetrabilita ovlivnit faunu a flóru? Co je to penetrabilita? Může to být klíčový faktor pro formování nových ekosystémů?

اقرأ المزيد
17مارس

Několik informací o našem projektu

Co očekáváme? Existují významná propojení mezi vzácnými druhy bezobratlých a specifickými geologickými podmínkami? Je to moc, když řekneme "Písek diktuje, co na/v něm bude žít!"? Pojďte to s námi zjistit...

اقرأ المزيد
17مارس

Náš tým

Několik informací o nás, abyste nás lépe poznali...

اقرأ المزيد
17مارس

The Funnel Traps

Catching in the funnel traps is pretty new and very effective method of catching Amphibians and water Arhropods. We would like to say a bit more about this method in our new blog.

اقرأ المزيد
25فبراير

Supplies For Arthropod Collection And Preservation

Few words about collecting and storing arthropod material

اقرأ المزيد
12فبراير

Consultation on the South Bohemian University

Our cooperation with Vojta Kolář from South Bohemian University continues.

اقرأ المزيد
05فبراير

The Penetrability

How can geo-physical quantity, such as penetrability, influence fauna and flora? What is the penetrability? Can it be a key factor for forming new ecosystems?

اقرأ المزيد
27يناير

About the Project

A few information about the project. What do we suppose? Are there any significant links between rare species and specifical geological settings? Is it too much, if we say "Sand dictates, what will live on (and in) it!" ? Let´s find it out with us...

اقرأ المزيد
23يناير

Our team

Some information about us to come to know us better.

اقرأ المزيد
23يناير